این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
راهنمای نگارش مقالات وتهیه پوستر


.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش: دکتر اسدالله تیموری
نایب رئیس همایش: دکتر سید مجید ذبیح زاده
دبیر همایش: دکتر سید محمد حسینی نصر
دبیر اجرایی : دکتر سید محمود کاظمی
دبیر علمی همایش : دکتر حمید جلیلوند
مسئول روابط عمومی همایش:
مسئول اسکان شرکت کنندگان: