این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
راهنمای نگارش مقالات وتهیه پوستر


| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

داوری زود هنگام مقالات

به اطلاع نویسندگان گرامی میرساند؛ در راستای همکاری و تسریع در اعلام نتیجه داوری ، پژوهشگران و محققانی که به نتیجه داوری مقاله خود زودتر از زمان مقرر شده نیاز دارند می توانند به صورت زیر اقدام نمایند :به اطلاع نویسندگان گرامی میرساند؛ در راستای همکاری و تسریع در اعلام نتیجه داوری ، پژوهشگران و محققانی که به نتیجه داوری مقاله خود زودتر از زمان مقرر شده نیاز دارند می توانند به صورت زیر اقدام نمایند :
 
 
-ابتدا در سایت همایش ثبت نام  و مقاله خود را ارسال نمایید، سپس ایمیلی حاوی درخواست داوری زود هنگام مقالات به دبیرخانه همایش ارسال نمایید، تا پس از تایید مقاله توسط داوران و پرداخت هزینه، گواهی برای شما صادر گردد.

 بازگشت1397/03/28